MonumNet Světové dědictví, NKP, chráněná území  
Intranet (PIN):  
157/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury
ze dne 2. dubna 2002,
o prohlášení území vybraných částí krajinných
celků za památkové zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.:

§ 1

Území částí krajinných celků Čimelicko-Rakovicko (okres Písek) a
Vranovsko-Bítovsko (okresy Znojmo a Třebíč) se prohlašují za památkové zóny
(dále jen "zóny").

§ 2

(1) Hranice území zón jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce
a jsou zakresleny na mapách uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Mapa zóny Čimelicko-Rakovicko v měřítku 1 : 25 000 bude uložena
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva
kultury, Státního ústavu památkové péče, Krajského úřadu Jihočeského
kraje, Okresního úřadu Písek, Státního památkového ústavu v Českých
Budějovicích a u obcí, na jejichž území se zóna nachází.

(3) Mapa zóny Vranovsko-Bítovsko v měřítku 1 : 50 000 bude uložena
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva
kultury, Státního ústavu památkové péče, Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, Krajského úřadu kraje Vysočina, Okresního úřadu Znojmo,
Okresního úřadu Třebíč, Státního památkového ústavu v Brně a u obcí,
na jejichž území se zóna nachází.

§ 3

Při rozhodování orgánů státní památkové péče i jiných správních
úřadů podle zvláštních právních předpisů1) se k zajištění
ochrany částí krajinného celku a historických prostředí, které se
sídly, architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty,
strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními
toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině
vykazují významné kulturní hodnoty, respektují:
a) výsledky stavebně historických, urbanistických, archeologických
a památkových průzkumů, rozborů a výzkumů území a výsledky
rozborů biologické složky území,
b) výsledky stavebně historických a restaurátorských průzkumů
jednotlivých objektů,
c) hodnoty historického prostředí zóny ve vztahu k využití
dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování
a obnově historických dřevin,
d) historický charakter, vzájemné prostorové uspořádání, krajinné
dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů
a krajiny,
e) ochrana archeologických nálezů.
------------------------------------------------------------------
1) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona
č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991
Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č.
19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 96/2000 Sb.,
zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č.
132/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č.
3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb.,
zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č.
132/2000 Sb.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Ministr:
Dostál v. r.

Příl.1

Hranice území zón

1. ČIMELICKO-RAKOVICKO (okres Písek)

Hranice zóny začíná severně od obce Čimelice na křižovatce silnic
Čimelice - Krsice a Čimelice - Laziště. Hranice směřuje po silnici
Čimelice - Laziště na východ ke křížení s hranicí katastrálního
území Rakovice. Po ní pokračuje východním směrem ke křížení s úvozovou
cestou vedoucí k železniční dráze. Po překročení této cesty
hranice zóny sleduje dále hranici katastrálního území Rakovice
východním směrem k železniční dráze, tu přechází a pokračuje východním
směrem po hraně terénního zlomu k řece Skalici. Po jejím levém břehu
pokračuje hranice severně k silnici Čimelice - Laziště. Po této silnici
se hranice stáčí východním směrem ke křížení s polní cestou na jižním
okraji osady Nový Dvůr. Po západním okraji zastavěného území této osady
směřuje hranice na sever a dále pokračuje po severním a východním obvodu
zastavěného území osady k silnici spojující Nový Dvůr a Laziště. Po této
silnici pokračuje hranice krátkým úsekem ke křížení s polní cestou. Po
ní se stáčí jihovýchodním směrem a poté jižním směrem přes hráz rybníka
Zhoř na hráz rybníka Řepice. Zde se hranice odklání východním směrem
a pokračuje po břehu rybníka Řepice až k vodoteči na východní straně
rybníka. Po této vodoteči pokračuje na východ ke křížení s lesní cestou,
po níž se stáčí k jihozápadu, přičemž kříží polní cestu tzv. Knížecí
(Vrábsko - Koloredov). Pokračuje k hranici lesa, na jehož severním okraji
se stáčí k západu. Obchází z jižní a západní strany zahradu a hájenku
v obci Vrábsko, překračuje cestu a pokračuje západně po severním okraji
zastavěného území obce Vrábsko až k cestě Vrábsko - Bisingrov. Po ní
směřuje západně k hranici katastrálního území Čimelice a odklání se po ní
jižním směrem k místu, kde se stýká s vodotečí (Nad Valným), vtékající
do rybníka Valný. Zde se odklání západním směrem a pokračuje po
vodoteči k rybníku Valný, po jehož východním, jižním a západním okraji
pokračuje hranice k vodoteči na západní straně rybníka. Po této vodoteči
pokračuje hranice k polní cestě a tu sleduje severozápadním směrem ke
křižovatce s cestou Větrov - Čimelice. Po této cestě přechází řeku Skalici,
za ní odbočuje na polní cestu, kterou sleduje na západ k železniční
dráze. Tuto železniční dráhu kříží a pokračuje po silnici Smetanova
Lhota - Čimelice k Čimelicům. Na jižním okraji zastavěného území obce
Čimelice se hranice stáčí k jihu po silnici Čimelice - Mirotice a
pokračuje k oplocené zahradě, která leží západně od této silnice. Dále
hranice pokračuje po jižním obvodu zahrady a od jejího jižního cípu
přechází vzdušnou čarou k remízu Amerika, který obchází po jeho jižní
straně. Z jihozápadního okraje remízu přechází hranice do úvozové cesty,
po níž směřuje okrajem lesa severozápadně až na silnici Boudy - Rakovice.
Po této silnici pokračuje hranice k obci Rakovice, ale ještě v okraji lesa
obchází z jihu, západu a severu kamenný památník v podobě
trojbokého jehlanu zvaný Vintíř, situovaný bezprostředně u silnice v úpatí
vrchu Chlum. Hranice pokračuje k severu po silnici až ke kontribučnímu
špýcharu, který obchází rovněž z jihu, západu a severu a vrací se
zpět na silnici, po které pokračuje až k areálu zemědělského družstva,
který obchází po jeho jižní, východní a severní straně zpět na silnici,
po níž pokračuje až do obce Rakovice. Obcí Rakovice prochází hranice po
komunikaci Bouda - Rakovice k mostku přes Rakovický potok. Zde se odklání
východním směrem a pokračuje po Rakovickém potoce až k hranici katastrálního
území Čimelice. Tu sleduje směrem severním a severozápadním k
rozcestí na okraji zastavěného území obce Rakovice. Tam se stáčí směrem k
východu a po komunikaci Rakovice - Čimelice se vrací do výchozího bodu.

2. VRANOVSKO-BÍTOVSKO (okresy Znojmo a Třebíč)

Hranice zóny začíná na severu u můstku na říčce Želetavce u Mácova
mlýna. Hranice probíhá korytem říčky směrem k východu. Za Svobodovým mlýnem
přechází na silnici směřující k Dešovu. Z rozcestí komunikací
pokračuje jihovýchodním směrem k obci Zblovice. Obec obchází jižním
okrajem a vrací se opět na silnici, po které pokračuje k obci Chvalatice.
Na začátku obce přechází na silnici, po které vede k vodní nádrži
Vranov. Po levém břehu pokračuje k ústí rozšířené nádrže, pokračuje kolem
vodní nádrže až k lesní cestě v lokalitě Štítarský les. Zde se
napojuje na zpevněnou cestu mířící k severovýchodu a pokračuje k obci
Štítary. Přechází silnici Štítary - Zálesí a pokračuje dál po cestě
k vodoteči. Pokračuje podél vodoteče, přechází silnici Štítary -
Ctidružice a Štítary - Vranovská Ves až na hranici katastrálního území
Štítary, pokračuje podél severní hranice katastrálního území Šumná k
železniční dráze. Dále vede podél železniční dráhy, téměř ke hranici
katastrálního území Šumná. Pokračuje podél východní hranice
katastrálního území Šumná a Lesná k silnici Lesná - Vracovice -
Milíčovice, kterou překračuje a napojuje se na silnici Lesná - Horní
Břečkov. Obec obchází západním okrajem zastavěného území a po silnici
směřuje k jihozápadu k obci Čížov. Tu obchází západním okrajem zastavěného
území a míří na jih ke státní hranici s Rakouskem. Dále hranici tvoří
koryto řeky Dyje, kterým vede proti proudu řeky. Pod Býčí horou opouští
břeh řeky a sleduje státní hranici až ke komunikaci směřující k obci
Podmyče. Po silnici pokračuje k jižnímu okraji obce, kterou obchází
východním a severním okrajem zastavěného území. Ze západního okraje
obce pokračuje po silnici směrem na Lančov. Od jižního okraje obce hranice
pokračuje západním zastavěným okrajem obce po silnici, která vede
severozápadním směrem k obci Vysočany. Na západním okraji katastrálního
území Lančov vede krátce k jihu podél lesa a po spádnici míří k řece Dyji.
Vzdušnou čarou přechází nádrž a sleduje její levý břeh. Před ohybem
nádrže a chatovou osadou přechází do koryta místní vodoteče a vede
západním směrem k zastavěnému okraji obce Oslnovice. Východním a
severním zastavěným okrajem obce přechází na silnici a pokračuje
severovýchodním směrem k obci Vysočany. Obec obchází podél
východního okraje a vrací se na silnici směřující severním směrem k okraji
lesa pod Březovým vrchem. Okrajem lesa a polní cestou, směřující k
severu, se hranice vrací do výchozího bodu u Mácova mlýna.

Příl.2

Mapy

1. hranice památkové zóny Čimelicko-Rakovicko

.PI 157-202a.pcx

2. hranice památkové zóny Vranovsko-Bítovsko

.PI 157-202b.pcx
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111