MonumNet Světové dědictví, NKP, chráněná území  
Intranet (PIN):  
208/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury
ze dne 1. července 1996
o prohlášení území vybraných částí krajinných celků
za památkové zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 odst. 1 zákona České národní
rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České
národní rady č. 425/1990 Sb.:

§ 1

Území částí krajinných celků Osovsko (okres Beroun), Žehušicko (okres
Kutná Hora), Libějovicko-Lomecko (okres Strakonice), Novohradsko
(okres České Budějovice), Orlicko (okres Písek), Římovsko (okres
České Budějovice), Chudenicko (okres Klatovy a okres Domažlice), Plasko
(okres Plzeň-sever), Valečsko (okres Karlovy Vary a okres Louny),
Lembersko (okres Česká Lípa), Zahrádecko (okres Česká Lípa),
Slatiňansko-Slavicko (okres Chrudim), Náměšťsko (okres Třebíč) a
historická prostředí území bojiště bitvy u Přestanova, Chlumce a Varvažova
(okres Ústí nad Labem a okres Teplice) a území bojiště bitvy u Hradce
Králové (okres Hradec Králové) se prohlašují za památkové zóny (dále jen
"zóny").

§ 2

Hranice území zón jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou vyznačeny
v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury, Státního ústavu
památkové péče v Praze a dále u okresních úřadů, Památkového ústavu
středních Čech, Památkového ústavu v Brně, Památkového ústavu v
Českých Budějovicích, Památkového ústavu v Pardubicích, Památkového
ústavu v Plzni, Památkového ústavu v Ústí nad Labem podle jejich územní
působnosti a současně u obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

§ 3

K zajištění ochrany částí krajinného celku a historických
prostředí, které se sídly, architektonickými soubory, jednotlivými
památkovými objekty, strukturou pozemků, komunikacemi, vodními plochami,
vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry
v krajině vykazují významné kulturní hodnoty, slouží rozhodnutí a opatření
orgánů státní památkové péče, jakož i jiných orgánů státní správy podle
zvláštních předpisů,1) ve kterých se respektují:
a) výsledky stavebně historických, urbanistických, archeologických
a památkových průzkumů, rozborů a výzkumů území a výsledky
rozborů biologické složky území,
b) výsledky stavebně historických a restaurátorských průzkumů
jednotlivých objektů,
c) hodnoty historického prostředí zóny ve vztahu k využití
dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování
a obnově historických dřevin,
d) historický charakter, vzájemné prostorové uspořádání, krajinné
dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů
a krajiny,
e) ochrana archeologických nálezů.
------------------------------------------------------------------
1) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 4

Hranice zón uvedených v § 1 se vyznačí v příslušné územně plánovací
dokumentaci a v územně plánovacích podkladech pro její pořízení, popřípadě
při pořizování jejich změn a doplňků.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Tigrid v. r.

Příl.


OSOVSKO (okres Beroun)

Hranice památkové zóny krajinného celku Osovsko začíná na
severozápadě, na křižovatce silnice spojující obce Bykoš a
Lážovice s polní cestou do osady Lážovičky. Od této křižovatky vede po
polní cestě do Lážoviček a dál do obce Všeradice. Obec obchází po
západním a severním okraji zastavěného území a pokračuje až k
silnici spojující obce Všeradice -- Nesvačily. Po silnici vede k okraji
zastavěného území obce Nesvačily. Na jižní straně obce přechází na
cestu vedoucí k železniční zastávce Nesvačily. Hranice dále vede po
železniční trati k železniční zastávce Všeradice. Zde mění směr k
jihovýchodu a po silnici vede k rozcestí silnic mezi obcemi Vižina --
Drahlovice a po cestě až k rybníčku na kraji lesa. Po okraji lesa směřuje
hranice k západu a přechází na polní cestu vedoucí pod obcí Vižina, po
které vede až k železniční trati. Po ní pokračuje k můstku přes
železniční trať a podél západní hranice katastrálních území obcí
Skřipel a Lážovice vede do výchozího bodu na křižovatce silnice a polní
cesty u osady Lážovičky.

ŽEHUŠICKO (okres Kutná Hora)

Hranice památkové zóny krajinného celku Žehušicko začíná na
severovýchodní straně katastrálního území obce Svatý Mikuláš na silnici
Svatý Mikuláš -- Kobylnice na mostku přes Lanžhotský potok. Vede
jihovýchodním směrem po severovýchodní hranici katastrálního území
Svatý Mikuláš k silnici Habrkovice -- Rohozec. Po silnici směřuje hranice k
jihu na zastavěný okraj obce Rohozec. Podél zastavěného okraje obce
pokračuje hranice po silnici k přemostění s říčkou Brslenkou. Od
mostku pokračuje korytem potoka směrem k východu k soutoku s řekou
Doubravou. Hranice mění směr k jihu, korytem řeky Doubravy pokračuje k
můstku ke křížení silnice ze Žehušic do Borku. Pokračuje po severní
hranici katastrálních území Žehušice, Bojmany a Vlačice před obec Zbyslav.
Zde hranice mění směr a obrací se k západu podél silnice spojující obce
Zbyslav -- Vlačice. Podél silnice pokračuje směrem na západ ke křižovatce
silnic u obce Vlačice. Pokračuje po cestě, severozápadním směrem, k
obci Druhanice. Po jižním okraji obchází Druhanice a po překročení silnice
Chotusice -- Druhanice směřuje k severozápadu po jižní hranici
katastrálního území Žehušice k silnici, která vede do obce Chotusice.
Obec obchází podél severního okraje a po cestě směřuje ke křižovatce
cest, kde se láme jihozápadním směrem, a dále vede po cestě k okraji
obce Jakub. Podél severního okraje osady Jakub pokračuje k západu k
silnici směřující k vodnímu toku Klejnárka. Z rozcestí s polní cestou
pokračuje k Ovčáreckému rybníku. Po hrázi ubíhá k potoku přivádějícímu
vodu do rybníka. Korytem potoka směřuje k severu k ústí do říčky
Klejnárka. Po silnici 327 pokračuje k severu k rozcestí. Z rozcestí
směřuje stále k severovýchodu po silnici, která vede směrem k obci Svatá
Kateřina. V lokalitě Na Kačinách hranice mění směr k jihovýchodu a po
silnici směřuje k zastavěnému okraji obce Svatý Mikuláš. Podél
severozápadního okraje obce pokračuje k silnici spojující Svatý
Mikuláš s obcí Kobylnice k výchozímu bodu zóny u mostku přes Lanžhotský
potok.

LIBĚJOVICKO-LOMECKO (okres Strakonice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Libějovicko-Lomecko začíná
na severovýchodě u křižovatky silnice Vodňany -- České Budějovice se
silnicí do obce Černěves. Hranice pokračuje podél silnice směrem k Českým
Budějovicím ke křížení s železniční tratí. Odtud pokračuje jihozápadním
směrem podél železniční tratě. Nad rybníkem Rabinec přechází do koryta
potoka. Pokračuje proti proudu k silnici spojující Krtely a Truskovice.
Podél silnice vede k severozápadu, okolo obce Krtely, k rozcestí pod
vrchem Lomec. Hranice se zde odklání vlevo a po silnici směřuje k
severozápadu. Pod obcí Truskovice pokračuje po silnici k východnímu
zastavěnému okraji obce. Po východním okraji zastavěného území obce
směřuje k severu, přechází na silnici a směřuje k obci Chelčice. Obec
obchází západní stranou zastavěným okrajem obce a po silnici severním
směrem vede do Vodňan, k železniční trati. Hranice památkové zóny se
ztotožňuje s hranicí městské památkové zóny Vodňany. Po železniční trati
pokračuje ke křížení železniční tratě se silnicí Vodňany -- Újezd. Podél
silnice směřuje k jihovýchodu, obchází východním okrajem zastavěné území
obce Újezd a po silnici pokračuje k počátečnímu bodu, křižovatce cest u kóty
420.

NOVOHRADSKO (okres České Budějovice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Novohradsko začíná na jihu v
průsečíku státní hranice s Novohradským potokem. Po toku potoka vede
západním směrem k Zevlovu rybníku. Probíhá po jeho jižním břehu, při
styku s Veverským potokem pokračuje korytem tohoto potoka jižním
směrem do místa křížení s lesní cestou, severně od osady Veveří. Po
lesní cestě směřuje hranice k jihovýchodu k lokalitě Vyhlídky, kde
se napojuje na jižní hranici katastrálního území Světví. Pokračuje po
jižní hranici katastrálního území Svébohy k silnici Horní Stropnice --
Svébohy, po které míří k obci Svébohy a po jejím zastavěném východním
a severním okraji pokračuje ke křížení s polní cestou vedoucí po hrázi
Nového rybníka směrem k severu. V místě křížení s potokem vytékajícím z
Nového rybníka pokračuje hranice korytem tohoto potoka k rybníku
Kartáčník, sleduje jeho jihozápadní břeh ke strouze přitékající od
obce Božejov. Korytem strouhy hranice pokračuje na okraj obce Božejov,
kterou po východní a severní straně obchází až k silnici spojující obce
Božejov -- Žár. Po silnici hranice směřuje k zastavěnému území obce
Žár, kterou obchází po západním a severním okraji zastavěného území ke
korytu Žárského potoka. Hranice pokračuje po severní hranici
katastrálního území obce Žár a západní a severní hranici obce Údolí u
Nových Hradů. Přechází železniční trať České Budějovice -- České Velenice a
pokračuje k lesní cestě s názvem Třeboňská alej. Hranice probíhá ve
vzdálenosti 20 m od paty stromů Třeboňské aleje v celé délce aleje lesním
porostem směrem k severu až k severní hranici katastrálního území
Těšínov. Podél této hranice se stáčí k východu ke křížení se silnicí
Šalmovice -- Jakule. Po silnici směřuje k jihovýchodu k železniční trati
v obci Jakule. Hranice pokračuje po železniční trati na jihovýchod, kde se
stáčí k jihu po východní hranici katastrálního území obce Nakolice, a dále
vede ke státní hranici. Probíhá po této hranici směrem na západ až do
výchozího bodu.

ORLICKO (okres Písek)

Hranice památkové zóny krajinného celku Orlicko začíná na severu u
křižovatky silnice spojující obce Kožlí u Orlíka -- Kozárovice se silnicí
směřující k vodní nádrži Orlík. Hranice směřuje po silnici východním
směrem. Po okraji lesa v lokalitě V kopaninách se stáčí k jihovýchodu a
probíhá k vodní hladině nádrže. Hranice sleduje vodní hladinu nádrže
jihovýchodním směrem. V úrovni obce Staré Sedlo pokračuje starou
úvozovou, dnes zčásti zatopenou cestou, na východní okraj obce ke kótě
402. Dále pokračuje po okraji silnice směrem k severu, vede severně od
obce Staré Sedlo. Přechází silnici, směřuje k obci a po jejím okraji vede
k cestě, po které pokračuje západním směrem k okraji lesa. Po okraji lesa
směřuje k západu k rybníku Sáček. Ten obchází na jižní straně k hranici
vodárenského pásma. Po hranici pásma probíhá k okraji lesního celku
Sosnovec. Sleduje zalesněný okraj a pokračuje ke křížení s lesní cestou.
Dále hranice pokračuje cestou směřující k západu, přechází po hrázi
bezejmenného rybníčku a pokračuje k rybníku Plzava. Rybník hranice
obchází po jižním břehu, překračuje jeho přítok a napojuje se na
lesní cestu směřující severovýchodním směrem k okraji lesního celku
Vávrovky. Dál pokračuje po okraji lesa k silnici spojující obec Lety s
obcemi Kožlí nad Vltavou a Orlík nad Vltavou. Po překročení silnice
hranice pokračuje po lesní cestě směrem k severozápadu. Lesní cestou
hranice směřuje na severozápad. Před přítokem rybníka Bohce mění směr k
severovýchodu a lesní cestou vede k silnici mezi obcemi Kozárovice --
Kožlí nad Orlíkem. V tomto místě hranice mění směr k severozápadu a po
silnici se vrací do výchozího bodu.

ŘÍMOVSKO (okres České Budějovice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Římovsko začíná na severu,
u mostku na silnici spojující obce Římov -- Straňany. Potokem pokračuje
na jihozápadní břeh řeky Malše, kde mění směr k jihovýchodu, a směřuje k
přemostění řeky mezi obcemi Římov -- Pašinovice. Přechází po mostě na
pravý břeh řeky a pokračuje po jejím břehu na jih. Dále sleduje okraj
lesa ke křížení s polní cestou, po které pokračuje směrem na jih k silnici
na hrázi údolní nádrže Římov. Přechází po severní straně silnice hráz,
obrací se k severu a po hraně přepadového kanálu pokračuje na okraj lesního
porostu pod obcí Římov. Krátkým úsekem po okraji lesa směřuje k jihu.
Hranice sleduje okraj lesa k lesní cestě (pod oplocením zahrad). Po této
cestě směřuje na sever k uličce procházející mezi zahradami. Dále
pokračuje směrem na západ k západnímu okraji náměstí. Po západním okraji
náměstí probíhá k silnici na severním okraji náměstí. Po této silnici
směřuje na západ ke křížení s polní cestou. Po cestě směřuje k severu
okolo Římovského rybníka k hrázi Nového rybníka. Hranice v místě
potoka vytékajícího z rybníka mění směr k východu a pokračuje dále
korytem potoka k výchozímu bodu.

CHUDENICKO (okres Domažlice a okres Klatovy)

Hranice památkové zóny krajinného celku Chudenicko začíná na severu
obce Kaničky na silnici Chocomyšl -- Kaničky -- Zichov. Před obcí Zichov
se stáčí na východ podél jižního okraje obce, přechází potok a vede k
polní cestě a po ní směrem k obci Výšensko ke kótě 476 (v lokalitě
Karlovy). V tomto místě hranice přechází na lesní cestu a směřuje k
jihovýchodu k potoku, po kterém vede k severovýchodu k mostku přes
Chudenický potok. Přechází do koryta potoka, mění směr k jihovýchodu a
pokračuje k mostku u silnice spojující Chudenice s Býšovem. Podél
silnice směřuje k severovýchodu. Za obcí Býšov, v místě vyústění
lesní cesty, v lokalitě Farský les, přechází hranice na tuto cestu a směřuje
po ní k hranici katastrálního území. Pokračuje po hranici
katastrálního území až k silnici Chudenice -- Chlumská, přechází ji a
podél lesa se dostává na lesní cestu. Krátkým úsekem vede k východu a
korytem Bělýšovského potoka vede k můstku na silnici Slatina -- Chudenice,
po které pokračuje až k obci Slatina. Obec obchází po jejím západním
okraji, přechází silnici Slatina -- Lučice a pokračuje jižním směrem po
polní cestě k Bezpravickému potoku. Jeho korytem směřuje k západu. Ze
soutoku s dalším potokem pokračuje hranice jeho korytem k jihozápadu až k
silnici vedoucí k obci Lučice. Silnice je osázena alejí stromů. Hranice
proto probíhá ve vzdálenosti 20 m od paty stromů východním směrem od
okraje silnice a míří k jihu. Na rozcestí v lokalitě Farská hůrka obrací
směr k severozápadu a podél silnice míří ke křižovatce se silnicí vedoucí
do osady Pušperk. Obec obchází severním zastavěným okrajem, přechází na
lesní cestu pod zříceninou hradu Pušperk, po které pokračuje k okraji
lesa. Krátkým úsekem po polní cestě pokračuje k okraji lesního celku
Zadní polinky. Okrajem lesa směřuje k severu a severozápadu k silnici
vedoucí do obce Bezpravovice. Podél silnice míří k zastavěnému
okraji obce Bezpravovice, kterou obchází podél jejího jižního,
východního a severního okraje. Ze severního okraje obce pokračuje
krátkým úsekem po silnici k rozcestí s cestou, která probíhá podél okraje
lesa (v lokalitě Rovce). Okrajem lesa směřuje k severu k silnici mezi
obce Chocomyšl -- Lučice. Přechází silnici a podél okraje lesa směřuje
ke korytu bezejmenného potoka. Přechází do koryta potoka, směřuje k
severozápadu, k rybníku v lokalitě Pod lískovcem. Obchází rybník a
obec Kaničky po východním okraji obce a vrací se do výchozího bodu.

PLASKO (okres Plzeň-sever)

Hranice památkové zóny krajinného celku Plasko začíná na jejím západním
okraji při soutoku řeky Střely s potokem tekoucím ze strže zvané Peklo
na severozápadním okraji plaské kotliny. Hranice probíhá severním směrem
proti toku potoka k silnici Plasy -- Horní Hradiště a po ní pokračuje ve
směru na Horní Hradiště až do místa, kde se silnice odklání od lesa. Dále
hranice sleduje západní okraj lesního porostu nad strží Peklo a pak vede
severním směrem na kótu 481 Na hůrce. Z tohoto místa hranice pokračuje
východním směrem po silnici Horní Hradiště -- Zebnice. Obec Zebnici
obchází podél západního zastavěného území obce a pokračuje dále po ní přes
osady Sokolka a Rouda k pravostranné odbočce na lesní cestu. Hranice
probíhá po této lesní cestě jihovýchodním směrem až ke křížení s lesní
cestou vedoucí jižním směrem pod západním vrcholem Spálené hory (kóta 514)
na silnici k obci Babina. Hranice vede dále po silnici jižním směrem k
jejímu křížení s Nebřezinským potokem na severním okraji obce Babina,
kterou obchází po západním okraji zastavěného území zpět k
Nebřezinskému potoku. Dále pokračuje Nebřezinským potokem před obec
Nebřeziny. Obec obchází po jejím východním, severním a západním zastavěném
území a vede zpět k řece Střele. Překračuje řeku a po jejím pravém břehu
pokračuje proti proudu k začátku sevřeného údolí mezi vrchem Špitál
(kóta 410) a lesní vyvýšeninou Panholec. Odtud hranice směřuje
jihozápadním směrem po spádnici k železniční trati a po ní ve směru na
Plzeň pokračuje k lesní cestě nad strží před železničním mostem přes
Rybnický potok. Hranice vede lesní cestou až k silnici Rybnice -- Plasy a
po této silnici směrem na Rybnici k odbočce, kterou pokračuje lesem na
severní okraj sportovního letiště. Zde hranice překračuje silnici spojující
Plasy s letištěm a pokračuje k lesu. Sleduje dále východní okraj lesa přes
kótu 405 a směřuje do místa křížení Lomanského potoka, železniční trati
(viadukt) a silnice Plasy - Lomany. Z tohoto místa se hranice po
východním okraji lesního celku Bor kolem místního koupaliště vrací do
výchozího bodu.

VALEČSKO (okres Karlovy Vary a okres Louny)

Hranice památkové zóny krajinného celku Valečsko začíná na
severozápadě u hájovny Sklárna. Po hranici katastrálního území, které se
později napojuje na lesní cestu, směřuje k východu, k okraji lesa.
Okrajem lesa směřuje k severozápadu k lokalitě pod Šibeničním vrchem.
Přechází Mlýnecký potok a západním okrajem lesa podél potoka míří k
jihovýchodu. Od můstku pokračuje přes vrch Jedliny do osady Ořkov. Z této
lokality pokračuje východním směrem po polní cestě k osadě Hlina a dále k
obci Vrbička. Obec obchází jižním zastavěným okrajem obce. Na východním
okraji obce přechází na polní cestu směřující k osadě Dvorek. Před obcí
mění směr, obchází osadu po jižní straně a pokračuje k jihu polní
cestou, překračuje Vrbičský potok, míří k silnici Mlýnce -- Skýtaly,
překračuje ji, vede k Mlýneckému potoku, podél kterého vede k obci Skýtaly.
Východním okrajem zastavěného území míří k jihozápadu po polní cestě k
obci Dolní a Horní Záhoří. Podél západního zastavěného okraje území
obec obchází a po silnici vede k obci Nahořečice. Podél její severní a
západní strany se dostává k Petrovu mlýnu a dále ke křižovatce
silnic Nahořečice -- Libkovice a Libkovice -- Kostrčany. Zde mění směr k
severozápadu a podél silnice směřuje k obci Kostrčany. Z jižního okraje
obce odbočuje na polní cestu a vede po ní na severní kraj obce Vrbice k
silnici Vrbice -- Bělá. Podél silnice míří k severozápadu k osadě
Bělá, kde přechází na místní cestu a vrací se po ní do počátečního bodu.

AREÁL BOJIŠTĚ BITVY U PŘESTANOVA, CHLUMCE A VARVAŽOVA (okres Ústí nad Labem
a okres Teplice)

Hranice památkové zóny krajinného celku
Přestanov-Chlumec-Varvažov začíná v obci Varvažov v místech křížení
silnice 248 s potokem a pokračuje jižně podél potoka na křižovatku se
silnicí I/13, kterou přetíná v prostoru zástavby, pokračuje souběžně s
touto silnicí až na západní hranu bývalého lomu a po jeho západní hranici
směrem k obci Chlumec až k potoku. Pokračuje podél něho a severní strany
rybníka, obchází zámecký rybník po jeho východní straně a pokračuje
jižním směrem k oplocení pozemku areálu zahradnictví, který sleduje
až na křižovatku silnic. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem po silnici na
křižovatku silnice E 442. Zde se lomí, dále sleduje silnici E 442
severozápadním směrem, na křižovatce se silnicí I/13 (Teplice --
Děčín) se opět lomí a sleduje ji jihozápadním směrem až na východní
okraj obce Soběchleby v okrese Teplice. Obec obchází po severovýchodní
hranici a pokračuje po místní komunikaci (Soběchleby -- Unčín) severním
směrem k obci Unčín. Vede podél východní strany obce, přetíná silnici
253, pokračuje dále po východní straně obce až k železniční trati
Krupka -- Telnice. Železniční trať tvoří dále severní hranici krajinné
památkové zóny v celém úseku až ke Ždírnickému potoku, kde zahrnuje
obchvatem pozemek s pomníkem, a dále sleduje železniční trať až k polní
cestě před obcí Varvažov. Zde se hranice lomí východním směrem a podél
potoka pokračuje až na silnici 248, kde se hranice památkové zóny
uzavírá.

LEMBERSKO (okres Česká Lípa)

Hranice památkové zóny krajinného celku Lembersko začíná na východní
okraji obce Kněžičky na silnici spojující Kněžičky s obcí Lvová. Pokračuje
východním směrem po této silnici (po hranici katastrálního území) a dále
po vrstevnici lesního porostu ke kótě 350, kterou obchází až k silnici
Lvová -- Rynoltice, a pokračuje po východní hranici katastrálního území
obce Lvová a dále po lesní cestě k osadě Kunová. Pokračuje jižně na kótu
411, dále po úvozové cestě ke kótě 388. Zde se ostře stáčí západním směrem
po účelové cestě a dále severozápadně k hranici lesa. Z této
hranice pokračuje nejprve jižním a následně po hranici lesa západním
směrem po okraji lesa až k Markvartickému rybníku. Prochází po jeho
hrázi, odbočuje na sever po jeho břehu cca 60 metrů, odbočuje severozápadně
v hranicích zástavby až na silnici Jablonné v Podještědí -- Lvová.
Silnice tvoří hranici zóny až k propusti Kněžického potoka. Ten tvoří
hranici zóny až k silnici Děčín -- Liberec. Po této silnici probíhá cca 50
metrů jihozápadním směrem, odbočuje na sever, obchází Černý rybník. Dále
hranici zóny tvoří Kněžický potok a silnice, po níž prochází obcí
Kněžičky, protíná silnici Lvová -- Kněžičky a stáčí se východně k
výchozímu místu, kde se hranice zóny uzavírá.

ZAHRÁDECKO (okres Česká Lípa)

Hranice památkové zóny krajinného celku Zahrádecko začíná v osadě
Nový Dvůr na mostku polní cesty přes Robečský potok. Pokračuje
východním směrem po hranicích katastrálního území Zahrádky, protíná
silnici 291 Česká Lípa -- Zahrádky, pokračuje po hranicích katastrálního
území a dále po severovýchodním břehu Novozámeckého rybníka až do
obce Jestřebí-Provodín, kterou prochází až k silnici Provodín --
Jestřebí. Zde se lomí k jihozápadu a po této silnici směřuje do
Jestřebí. Na křižovatce se silnicí I/291 se lomí a pokračuje po ní ve
směru Zahrádky. Za kótou 261 se opět lomí a pokračuje po hranicích
katastrálních území Zahrádky a Šváby k osadě Kozí Roh. Odtud
pokračuje po silnici do obce Holany. Obec obchází po jižní hranici
zastavěného území a navazuje na silnici Holany -- Blíževedly. Sleduje
tuto silnici západním směrem, přetíná potok napájející dolanský rybník a po
cca 50 metrech v zatáčce silnice odbočuje hranice směrem severním.
Pokračuje po hranici katastrálního území Stvolínky na kótu 335, zde se
opětovně stáčí po polní cestě směrem severním k obci Stvolínky, překračuje
železniční trať Stvolínky -- Zahrádky po silnici k mostku přes Bobří potok.
Obchází východní část obce až k silnici Stvolínky -- Zahrádky a východním
směrem pokračuje k Nebeskému rybníku. Sleduje jeho severozápadní a severní
břeh až ke vtoku potoka v severovýchodní části rybníka, prochází skalní
rozsedlinou a vrací se na silnici, kterou kolmo přetíná, a
pokračuje po silnici směrem jihovýchodním. V místech podchodu železniční
tratě odbočuje směrem východním a sleduje těleso železniční tratě až
před železniční stanici Zahrádky na hranici katastrálního území Zahrádky.
Zde se lomí k severu a pokračuje po hranici katastrálního území až do
osady Nový Dvůr, kde se hranice zóny uzavírá.

AREÁL BOJIŠTĚ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ (okres Hradec Králové)

Hranice památkové zóny krajinného celku u Hradce Králové začíná na
severozápadě u obce Hněvčeves na železničním mostu přes říčku Bystřici.
Podél železniční trati hranice směřuje k východu k železniční stanici
Sendražice. Od železniční stanice pokračuje směrem k jihu ke kótě 259 a
dále po silnici k obci Sendražice. Pokračuje dále po silnici spojující
obce Sendražice -- Neděliště k jihozápadu. Obec obchází východním okrajem
zastavěného území. Z rozcestí silnic, při jižním okraji obce, hranice
ubíhá k jihu podél silnice ke křižovatce východně od obce Světí. Obec
Světí obchází východní stranou. Pokračuje k jihu po silnici k obci
Bříza. Obec Břízu obchází rovněž východním okrajem a pokračuje po silnici
směrem k obci Chaloupky. Podél západní strany míjí obec Chaloupky a vede
k rozcestí u obce Charbuzice. Vede k této obci, obchází ji podél jižního
okraje a po cestě pokračuje k obci Stěžírky. Směřuje po silnici k
západu až k rozcestí, odkud vede k obci Horní Přím. Tu obchází podél
jejího jižního okraje a po cestě pokračuje k silnici spojující obce Nový
Přím a Dolní Přím. Vede k obci Dolní Přím, před obcí se stáčí k západu
na silnici, která směřuje k obci Lubno. Za můstkem přes Radostovský potok
se stáčí k severu a po cestě pokračuje k obci Popovice. Obec obchází podél
západní strany obce a po silnici pokračuje k obci Třesovice. Opět obchází
obec podél jejího západního okraje, pokračuje ke křižovatce a odbočuje
na silnici směrem k obci Mokrovousy. Opět obchází obec podél západního
zastavěného okraje obce a po silnici směřuje k obci Dohalice. Přechází
železniční trať a stáčí se k západu, vede kolem obce Sadová k silnici I/35
Hradec Králové -- Jičín a podél západního a severního okraje obcí Sadová,
Sovětice a Hněvčeves míří k výchozímu bodu u železničního mostu přes říčku
Bystřici.

SLATIŇANSKO-SLAVICKO (okres Chrudim)

Hranice památkové zóny krajinného celku Slatiňansko-Slavicko začíná
jižně od obce Slatiňany, v místě křížení silnice I/37 Slatiňany --
Nasavrky s řekou Chrudimkou. Hranice směřuje k jihu podél této silnice.
Obec Vysonín hranice obchází západním okrajem a na jižním okraji opět
pokračuje po státní silnici k jihu. Obce Pila u Libáně, Libáň a Drahotice
hranice obchází západním okrajem obcí. Před obcí Nasavrky přechází ze
silnice I/37 na silnici, která vede kolem bývalého pivovaru, na náměstí.
Odtud Strádovskou ulicí k potoku Debrný a dále proti toku potoka Debrný až k
silnici II/337 před obec Hodonín. Z východního okraje obce pokračuje podél
jižního okraje zastavěného území k obci Libkov. Před obcí Libkov mění směr
na severozápad po západní hranici katastrálního území obce České Lhotice,
Licibořice a Smrkový Týnec. Po západním okraji zastavěného území obce
Lipina směřuje k severnímu kraji, kde přechází na silnici spojující obce
Lipina -- Rabštejn. Z jižního okraje obce Rabštejn hranice pokračuje
po západním zastavěném okraji opět k silnici směřující do obce Rabštejnská
Lhota. Obec obchází severozápadním okrajem. Po silnici, ze severního
okraje obce, probíhá hranice ke křižovatce silnic mezi obcemi Sobětuchy --
Slatiňany. Pokračuje po silnici k řece Chrudimce a podél řeky Chrudimky
vede až k silnici Slatiňany -- Nasavrky, kde je výchozí bod.

NÁMĚŠŤSKO (okres Třebíč)

Hranice památkové zóny krajinného celku Náměšťsko začíná na
severozápadním okraji v Náměšti nad Oslavou v ohbí silnice (u
lokality Nad zámkem). Vede podél silnice směrem na severovýchod a dále na
severozápad ke kraji lesa zv. Baba, mění směr na severovýchod a vede
ke kótě 461 na křižovatku silnic Náměšť nad Oslavou -- Jinošov. Pokračuje
podél silnice severovýchodním směrem a před obcí Jinošov mění směr na
jihovýchod a pokračuje dále podél ohradní zdi objektu zámku s parkem
Schönwald. Pokračuje jižním směrem po cestě kolem bažantnice u zámku.
Napojuje se na další cestu v lokalitě Na kopci a pokračuje západním
směrem k silnici Jinošov -- Kralice nad Oslavou. Podél této silnice směřuje
k jihu k obci Kralice nad Oslavou. V místě křížení silnice s potokem
vytékajícím z rybníka vede hranice krátce tímto potokem. Dále obchází
obec Kralice nad Oslavou východně podél zastavěného okraje (mimo areál
sloužící zemědělským činnostem). V místě křížení silnice Náměšť nad
Oslavou -- Rapotice s Jinošovským potokem pokračuje hranice korytem
tohoto potoka až ke křížení s železniční tratí Brno -- Třebíč. Dále
pokračuje jižně pod obcí Kralice nad Oslavou západním směrem podél
železniční trati. V bodě křížení železniční tratě se silnicí Náměšť nad
Oslavou -- Březník přechází hranice na tuto silnici, kterou pokračuje
směrem k Náměšti nad Oslavou, východně míjí Velkopolský dvůr s
alejemi a lokalitu U hájenky. Pokračuje západním směrem a při křížení se
silnicí Brno -- Třebíč pokračuje podél této silnice, odbočuje na silnici,
která východně míjí náměšťskou oboru, zámek s parkem, a v lese Nad
zámkem se napojuje k výchozímu bodu.
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111