MonumNet Světové dědictví, NKP, chráněná území  
Intranet (PIN):  
484/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury České republiky
ze dne 10. září 1992
o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě
za památkovou zónu

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 6 zákona České
národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona
České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich
působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících:1)
------------------------------------------------------------------
1) Bod 4 přílohy II.

§ 1

Území lednicko-valtického areálu na jižní Moravě se
prohlašuje za památkovou zónu (dále jen "zóna").

§ 2

Hranice území zóny je vymezena v příloze této vyhlášky a je vyznačena
v plánech, které jsou uloženy u ministerstva kultury České republiky,
u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Památkového ústavu v
Brně, u Okresního úřadu v Břeclavi a u obecních úřadů příslušných podle
územního vymezení zóny.

§ 3

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou
tvoří zejména význam daného území pro historickou osobitost místa,
historické vazby sídel, jednotlivých historických objektů v krajině, krajiny
a terénních útvarů a krajinný obraz daného území, se stanoví tyto podmínky:
a) programy rozvoje obnovy obcí a programy rozvoje vesnice se
zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území
i jednotlivých objektů;
b) při přípravě programů rozvoje obcí, programů obnovy vesnice a
při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba
respektovat památkovou hodnotu zóny;
c) využití jednotlivých objektů, prostorů i území musí odpovídat
jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s
památkovou hodnotou zóny;
d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na
základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu;
e) při terénních úpravách, budování technické infrastruktury, při
nové výstavbě a při výsadbě dřevin musí být brán zřetel na
charakter, prostorové uspořádání a měřítko jednotlivých
nemovitostí, sídel a krajiny v zóně;
f) zemní a výkopové práce v zóně musí být prováděny se zřetelem na
ochranu a záchranu archeologických nálezů a na zachování a
zhodnocení jejich dokumentární funkce;
g) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území
zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než
bude provedena celková obnova.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
PhDr. Kabát v.r.

Příl.
Hranice území lednicko-valtického areálu

Na jihu sleduje hranice zóny státní hranici. V kótě 255 na Syslím
vrchu se odklání na sever, sleduje komunikaci směrem k Valticím až k
odbočce na Úvaly, kde se obrací k západu a po silničním tělese vede
600 m na křižovatku s polní cestou. Podél polní cesty vede na sever k
Úvalskému potoku, po jehož pravém břehu směřuje k železnici
Břeclav-Hrušovany n. J. Dále sleduje tuto železnici a v místě
železničního přejezdu se odklání a vede podél komunikace Břeclav-Mikulov
k obrysu obce Sedlec. Po východním obrysu této obce směřuje ke
komunikaci Sedlec-Bulhary, kterou sleduje až k obci Bulhary. Poté
hranice zóny sleduje východní obrys obce Bulhary a pravý břeh řeky Dyje,
podél něhož vede ke kótě 163, kde přechází na levý břeh a sleduje
část zavlažovacího kanálu až k lesu Koza. Tento les hranice zóny
obchází po hospodářských cestách směrem k jezeru Kutnar a podél
zavlažovacího kanálu dále pokračuje ke hrázi u říčky Trkmanka, podél
které směřuje k silnici Lednice-Podivín. Po silničním tělese postupuje k
městu Podivínu a po 400 m přechází na druhou stranu, obchází korytem
vodního kanálu lesy pod Podivínem, Kačenárnu a lesy pod Ladnou a vrací
se zpět k toku řeky Dyje. Podél Dyje hranice zóny směřuje k východnímu
obrysu města Břeclavi, sleduje odlehčovací rameno Dyje až k soutoku s
potokem Včelínkem. Podél Včelínku sleduje obrys městských částí Poštorné a
Charvátské Nové Vsi. Po obrysu Charvátské Nové Vsi vede k
železnici Břeclav-Lednice a po železničním tělese směřuje k železničnímu
přejezdu, kde přechází na silnici Břeclav-Valtice. Dále sleduje tuto
komunikaci až k východnímu okraji Bořího lesa, podél něhož směřuje k
železničnímu přejezdu, kde přechází na silnici Břeclav-Rheintal. Po
700 m odbočuje k východu, vede lesním průsekem a protíná kótu
161. Na této kótě se odklání k severovýchodu, obchází zahrádkářskou
kolonii a opět se připojuje na pravou stranu železničního tělesa. Za
mostem přes Starou Dyji sleduje ochrannou hráz a pokračuje na sever až
na okraj areálu Tatran Poštorná. Dále sleduje jižním směrem polní cestu a
vrací se k mostu přes Dyji na okraji nádraží Československých státních drah
a poté sleduje pravý břeh Dyje až k dalšímu železničnímu mostu. Podél
železničního tělesa hranice zóny směřuje k přítoku řeky Svodnice,
sleduje tento přítok až k ústí do Svodnice, kde splývá s hranicí
katastrálního území Břeclav. Pod zámečkem Lány hranice zóny tuto
katastrální hranici opouští, odklání se na polní cestu a přes kótu 156 se
po východním obrysu lesa vrací na státní hranici.
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111