MonumNet Světové dědictví, NKP, chráněná území  
Intranet (PIN):  
475/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury České republiky
ze dne 10. září 1992
o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 6 zákona České
národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona
České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich
působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících:1)
------------------------------------------------------------------
1) Bod 4 přílohy II.

§ 1

Území bojiště bitvy u Slavkova se prohlašuje za památkovou zónu
(dále jen "zóna").

§ 2

Hranice území zóny je vymezena v příloze této vyhlášky a je vyznačena
v plánech, které jsou uloženy u ministerstva kultury České republiky,
u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Památkového ústavu v
Brně, u Okresního úřadu Brno-venkov, u Okresního úřadu Vyškov a u
obecních úřadů příslušných podle územního vymezení zóny.

§ 3

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou
tvoří zejména význam daného území pro historickou osobitost místa,
historické vazby sídel, krajiny a terénních útvarů a krajinný obraz
daného území, se stanoví tyto podmínky:
a) programy rozvoje obcí a programy obnovy vesnice se zpracovávají
na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých
objektů,
b) při přípravě programů rozvoje obcí, programů obnovy vesnice a
při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba
respektovat památkovou hodnotu zóny,
c) využití jednotlivých objektů, prostorů i území musí odpovídat
jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s
památkovou hodnotou zóny,
d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na
základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu,
e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území
zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než
bude provedena celková obnova.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
PhDr. Kabát v.r.

Příl.
Hranice území bojiště bitvy u Slavkova

Na severu tvoří hranici zóny stará císařská cesta od náměstí v obci
Pozořice po náves v obci Tvarožná. Z obce Tvarožná vede okresní silnicí
na křižovatku se silnicí I. třídy Brno - Olomouc. Od zaústění této
komunikace z Tvarožné pokračuje hranice dále na státní silnici až po
Starou pozořickou poštu, odkud kolem bývalé "Velešovické" hospody po
hranici okresů Brno - venkov a Vyškov až k železniční trati Brno - Přerov
a po této trati po křížení se silničním mostem na silnici I. tř. č. 50
ve směru na Slavkov u Brna. Po této silnici pokračuje až po začátek
města Slavkova u Brna, kde alejí odbočuje podél zdi zámeckého parku
až ke kostelu, který obchází ze severu a východu a pokračuje Komenského
náměstím po linii Svojsíkova parku až po ulici Tyršovou, Lidickou a pak ul.
Boženy Němcové, kde navazuje na ul. Čsl. armády až po křižovatku Slavkov
u Brna - Brno - Hodonín a odtud ulicí Slovákovou přechází na
polní cestu (ze západní strany je ohraničena parcelami č. 3073, 624,
804, 805, 806, 807), která se napojuje na silnici č. 416 - Slavkov u Brna
- Křenovice. Po této silnici je hranice vedena až do obce Křenovice. V
obci hranici tvoří ulice Václavská, Brněnská, Svárovská, Školní a
Zbýšovická. Mezi Křenovicemi a Zbýšovem vede hranice po silnici č. 416.

V obci Zbýšov tvoří hranici ulicová náves až po křížení s
železničním mostem na trati Brno - Přerov. Tato trať tvoří hranici v úseku
Zbýšov - Hostěrádky - Rešov po silniční most, od kterého je dále vedena
ulicí Školní a ul. 1. máje od Újezdu u Brna, kde pokračuje ulicí Mlýnskou
ve směru na Žatčany, kterými prochází až po mostek přes řeku Litavu na
silnici Brno - Hodonín. Po této silnici prochází obcí Telnice až po
odbočku do Sokolnic (tzv. "mrtvá cesta"). V Sokolnicích pokračuje ul.
Telnickou, Pod stráží, Krátkou, Brněnskou, potom odbočkou vlevo ulicí
U drvárny, pokračuje kolem zámku za sýpkou a podél zdi bažantnice po
Zlatém potoku, až po soutok Říčky s Rokytnicí. Dále pokračuje hranice po
potoku Říčka přes město Šlapanice do obce Podolí, kde se na náměstí
spojí se severní hranicí.
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111