MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :lázeňský dům - areál lázní, s omezením: bez čp. 105 Penzion Marie na pozemku st. parc. č. 105, k. ú. Staré Těchanovice a pozemku parc. č. 1164, k. ú. Moravice
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :11.2.2005
Číslo rejstříku ÚSKP :101386
Název okresu :Opava
Sídelní útvar (město/ves) :Jánské Koupele
Část obce :Jánské Koupele
Katastrální území :Staré Těchanovice
Ulice,nám./umístění :
Čísla popisná :75,82,83,84,86,89,105
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Vítkov
Obec (obecní úřad) :Staré Těchanovice
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Budišov nad Budišovkou
Finanční úřad :Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Opavě
Historická země :Slezsko
Identifikátor záznamu (IdReg) : 219912954
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Moravice
st.135 100  
st.136 100  
Katastrální území: Staré Těchanovice
st.89/1 100  
st.89/2 100  
st.89/3 100  
st.89/4 100  
st.89/5 100  
st.89/6 100  
st.90/1 100  
st.90/3 100  
st.91 100  
st.92 100  
st.93 100  
st.94 100  
st.101 100  
st.103 100  
st.104 100  
st.105 100  
pp.740/8 100  
pp.754/2 100  
pp.754/3 100  
pp.754/4 100  
pp.756/1 100  
pp.756/2 100  
pp.756/3 100  
pp.756/4 100  
pp.759/1 100  
pp.759/2 100  
pp.759/3 100  
pp.760/1 100  
pp.762/8 100  
pp.1167 100  
   
Anotace: Původně byl do seznamu ohrožených KP zařazen celý areál, ale po vyhodnocení stavu v roce 2013 byly objekty - hudebního pavilonu, pramenů Marie a Pavly a vil Elišky č. ev. 58 a Růženy č. ev. 59 vyňaty. Hodnotný lázeňský areál, postavený v jednotném stylu na přelomu 19. a 20. stol., kombinující vesměs spojení zděné a roubené architektury s kvalitními prvky architektonické výzdoby interiéru i exteriéru. Z bývalých lázní prohlášen soubor 11 objektů na území obcí Staré Těchanovice, část obce Jánské Koupele a Moravice. /1 Hlavní budova - Léčebný dům čp. 75 - Budova existovala již ve 40. letech 19. stol. jako dřevěná. V r. 1848 shořela a na jejím místě vyrostla r. 1851 novostavba. V r. 1870-71 byla přestavěna na zděnou. V r. 1900 byla k hlavní budově přistavěna restaurace a v r. 1901 vedlejší budova. V levé části přístavba bývalé restaurace se zděným patrem a roubeným podkrovím, se sedlovou střechou a před přízemím předsazenou verandou. Hlavní budova je trojkřídlá, dvoupatrová, boční křídla s armovaným nárožím, v přízemí půlkruhová okna (2+2 okenní osy), na průčelní straně pravého křídla trojice obdélných oken, zasazených do mělkých půlkruhových nik, na boční straně jedno okno + vstup se záklenkem a štukovou lví hlavou. V patrech čelních ploch po třech okenních osách. V 2. patře slepé okno s kartuší s písmeny CR (Camilla Razumovského). Boční strany řešeny ve 2 okenních osách. Střední křídlo má 9 okenních os, přízemí bosované pásovou rustikou, s obdélnými okny, uprostřed vstup s markýzou. Střecha valbová. Interiér novodobě přestavěn. K pravé části hlavní budovy přistavěna budova o půdorysu nepravidelného písmene T, patrová, boční křídlo s roubeným podkrovím, v přízemí pásová rustika. Čelní křídlo o 6 okenních osách, boční křídlo o 5 osách. Střecha sedlová. V zadní části přístavby umístěna osmiboká kaple s jehlancovou střechou krytou břidlicí a s věží se stanovou střechou krytou plechem. Kaple zaklenuta křížovou klenbou. Trojice oken s lomeným obloukem. /2 Správní budova čp. 83 - Z r. 1913. Patrová budova s podkrovím, přízemí zděné, patro a podkroví roubené, vysazené na krakorcích. Střecha polovalbová. Průčelí se 2 okenními osami, uprostřed rizalit o 1 okenní ose, s balkónem, střecha rizalitu polovalbová. Boční fasády se 2 a 3 okenními osami. Vstup v zadní části. Budova podsklepená, sklep zaklenut valenou klenbou s lunetami. Interiér plochostropý. /3 Penzion Silesie čp. 84 - Z r. 1898. Patrová budova na kamenném řádkově kladeném soklu, v přízemí zděná, hrubozrnnou omítkou omítaná, patro částečně roubené, polovalbová střecha krytá břidlicí. V průčelí v přízemí 5 okenních os, mezi nimi vstup v podobě edikuly se stříškou. Boční fasády mají v přízemí 3 osy oken, ve štítu 1. Interiér plochostropý. /4 Penzion Lékařská čp. 82 - Z r. 1910. Patrová budova se zděným přízemím a roubeným patrem, s vysokým kamenným soklem v řádkovém kladení. Střecha valbová. V průčelí 4 a 2 okenní osy, uprostřed předsazený balkón na čtveřici hranolových pilířů, vynášejících polovalbovou stříšku s deštěným řezbářsky zdobeným štítem. Vstup do budovy v zadní části. Budova podsklepena, sklep s valenou klenbou. Interiér plochostropý. /5 Penzion Šupina čp. 89 - Z r. 1870. Cihlová přízemní budova, s pláštěm v podobě dřevěných šupin se sedlovou střechou krytou vlnitým plechem, v průčelí 4 okenní osy, uprostřed obdélný vstup, k němuž vedou schůdky. Po stranách průčelí rizality s polovalbovou střechou a deštěnými štíty. /6 Penzion Pavla - Lázeňský dům čp. 86 - Z r. 1898, r. 1912 přistavěno 2. patro. Trojkřídlá zděná budova, v zadní části uprostřed rizalit se vstupem. Přízemí a 1. patro zděné, 2. patro roubené. Průčelí se 12 okenními osami doplněné balkóny. Uprostřed rizalit se zděným 2. patrem se štukovou výzdobou, završen štítem s polovalbovou střechou. Po stranách 2 rizality se štukovou výzdobou. Vpravo k bočnímu rizalitu přistavěna zděná přízemní veranda s půlkruhově zaklenutými arkádami. Zadní strana má 10 okenních os, boční křídla mají 4 okenní osy (vlevo) a 2 okenní osy (vpravo). Uprostřed rizalit s obdélným, půlkruhově zaklenutým vstupem do 1. patra, ke vstupu vede můstek. Budova opatřena valbovou střechou, na bočních křídlech s vikýři. Interiér plochostropý. /7 Hudební pavilon - Z r. 1894. Dřevěný pavilon na šestibokém půdorysu, s kamenným soklem, stěny prosklené, s hustým rastrem členění, završený jehlancovou, břidlicí krytou střechou s hexagonální lucernou. Plochý deskový strop. /8 Pramen Marie - Z r. 1898, podle projektu vídeňského architekta Ludwiga Tischlera. Dřevěná přízemní budova obdélného půdorysu s 2 proti sobě umístěnými pětibokými rizality. Stěny prosklené, stanová střecha krytá eternitem. V interiéru deskový strop, po obvodu pod stropem vlys s malbami na plátně. Uprostřed vyzděný kruhový pramen. /9 Pramen Pavla - Z r. 1898. Zděná budova na půdorysu oktogonu, fasáda bosovaná. V průčelí uprostřed vstup v podobě edikuly tvořené pilastry, které nesou trojúhelný štít, v tympanonu štukový motiv vázy s vegetabilními rozvilinami. Stěny po stranách vstupu zdobeny štukovým dekorem ovocného festonu. Pramen má 3 okna s půlkruhovým záklenkem. Střecha jehlancová. Interiér plochostropý, uprostřed zděný kruhový pramen. /10 Vila Eliška če. 58 a /11 Vila Růžena če. 59 - Obě vily z r. 1897, v r. 1979 adaptovány do dnešního stavu. Vily tvoří zajímavou dvojici obdobných staveb, lišících se v detailech. Patrové budovy s podkrovím, na kamenném soklu v řádkovém zdění, přízemí zděné, nahozené strukturální omítkou do hlazených rámů s akcentem hlazených šambrán, patra a podkroví roubená. Střechy polovalbové, kryté plechem, bedněné štíty vysazeny na krakorcích. Průčelí se 3 okenními osami, boční fasády vlevo se dvěma a vstupem pravé se 3 a 4 osami. Vila Eliška doplněna navíc balkóny. Interiéry plochostropé.
Týká se: Část památky Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Areál je kromě bývalé správní budovy nevyužit a při absenci pravidelné údržby nezadržitelně chátrá. Problém způsobuje především zatékání do objektů, které mj. vede k množení dřevomorky. Objekty jsou několikapatrové a horní roubená patra s dřevěnými podlahami jsou nejrychleji napadány. 10/2012: Stav se zhoršuje. Objekty areálu lázní jsou dlouhodobě nevyužívané. Vlastníku byly v roce 2010 nařízeny práce dle § 10 odst. 1 zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. v jeho platném znění. Práce, které byly uloženy jsou udržovacího charakteru (zajištění odtoku vody od objektů, zajištění střech proti zatékání, sanace dřevomorky - odstranění napadených dřevěných konstrukcí, postřik fungicidem, atd.). Jejich plnění probíhá průběžně za vynaložení minimálních finančních prostředků a pouze s několika zaměstnanci. Tempo plnění je velmi pomalé a nemůže zajistit základní údržbu na objektech natož pak stabilizaci a zastavení degradace. 11/2013: Jednotlivé části lázeňského areálu byly vyhodnoceny v rámci šetření monitoringu stavu KP, přičemž objekty hl. budovy - Léčebný dům čp. 75, penzionu Pavla - Lázeňský dům čp. 86, penzionu Silesie čp. 84, penzionu Lékařská čp. 82, penzionu Šupina čp. 89, správní budovy čp. 83 byly vyhodnoceny stupněm č. 4 - havarijní stav. Zbylé objekty byly vyhodnoceny mimo stupeň ohrožení.
 Alterová, 14.3.2008, zm. Alterová, 13.2.2014
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111