MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :14899/4-1789
Název okresu :Tachov
Sídelní útvar (město/ves) :Nedražice
Část obce :Nedražice
Katastrální území :Nedražice
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :1
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Stříbro
Obec (obecní úřad) :Kostelec
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Stříbro
Finanční úřad :Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště ve Stříbře
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 125316
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Nedražice
st.1 100 zámek, správní budova, chlévy I., chlévy II., chlévy III., sýpka
pp.16 100 zahrada, ohradní zeď s branou a brankou
pp.18/1 100 zahrada
pp.18/3 100 zahrada
   
Anotace: Zámek v místě gotické tvrze připomínané v 1. pol. 14. stol. Nedražická tvrz přestavěna v r. 1612 a ve druhé pol. 18. stol. na malý pozdně barokní zámeček. Zámek je jednopatrová zděná omítaná stavba nad obdélným půdorysem, v nárožích zpevněna eskarpovými opěráky a s vysokou mansardovou střechou pokrytou eternitovými šablonami. V severovýchodním nároží je polygonální věžovité těleso (romantická přestavba, přelom19. a 20. stol.), ukončené polygonální helmicovou mansardovou střechou krytou břidlicí. Dvě klenuté místnosti v severovýchodním nároží, jejichž zdivo dosahuje síly až 2 m, lze považovat za zbytky středověké, patrně věžovité tvrze.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: r. 2012 - Budova zámku je nevyužívaná a poznamenaná dlouhodobou neúdržbou. Krytina tvořená eternitovými šablonami položenými na plné prkenné bednění je nefunkční a do konstrukce krovu silně zatéká, chybí či jsou zcela nefunkční žlaby a svody. Prkenné bednění je značně poškozené a na mnoha místech zcela prohnilé. Ve spodním pultu mansardové střechy na západní straně došlo k poměrně rozsáhlému zřícení krytiny, v těchto místech výrazně narušené a olabené obvodové zdivo. Vlivem silného zatékání a svévolným odstraněním některých prvků konstrukce, se krov nachází v havarijním stavu a vykazuje závažné statické poruchy, dřevo je napadeno hnilobou, dřevokaznou houbou a hmyzem. Prvky jsou ve špatném stavu i v neexponovaných částech. Na prohnilé podlaze půdního prostoru je silná vrstva nejrůznějšího odpadu, prachu a částí shnilého dřeva. Tento odpad tvoří ložisko dalšího rozvoje biotických škůdců. Z důvodu nefunkčního střešního pláště srážková voda vniká i do trámových stropů prvního patra. Stav stropních konstrukcí je havarijní, závažně jsou narušena zhlaví stropnic vlivem působení dřevokazné houby (dřevomorka) a destrukční hniloby. Voda tudy dále vniká do objektu a způsobuje poškození podlah v prvním patře a rozvoj biotických škůdců. Suť a napadené dřevo zřícených částí stropu zůstává na místě a je ložiskem dalšího rozvoje biotických škůdců, nalezena plodnice dřevomorky domácí. Degradace stavebních konstrukcí v poslední době rychle postupuje. Vlivem masivního zatékání do koruny zdiva dochází k dílčím destrukcím záklenků špalet oken v patře, na západní straně se zcela zřítily záklenky dvou špalet ve střední ose stavby. Kamenné zdivo zůstalo ve stavbě na podlaze. Velmi špatný stav vykazuje zdivo v koruně, na mnoha místech započata destrukce římsy a uchycení náletové zeleně. Vnější omítky na celém objektu poškozené, místy opadané v lícní vrstvě, místy zcela chybějící. Někde stávající omítky narušené a uvolněné od zdiva. Dvojitá dvoukřídlá okna na celém objektu poškozená, některá rozpadlá, většina s rozbitým zasklením. Vstupní dvoukřídlé dveře nedávno vyvráceny i s z částí rámu. Přízemí převážně klenuté, vnitřní omítky celkově poškozeny vzlínající vlhkostí a zavlhčením zdiva, místy zcela opadané ve velkém rozsahu. Omítky mají několik vrstev nátěru, místy vidět náznaky starší výmalby. Klenby vlivem nadměrného zavlhčení a zatékání mají místy narušené zdivo. Klenba v místnosti při severovýchodním nároží vykazuje dílčí statické narušení. Vnitřní prostory celkově zdevastované a místy s novodobými úpravami. Vpravo vstupu ve zdivu byla vsazena kovová deska s reliéfem rytíře na koni, datovaná do r. 1672, ukradená po r. 1992. Na Z, S, a V straně zámku byly v posední době odstraněny náletové dřeviny a objekt byl provizorně zajištěn proti vniknutí cizích osob. Ostatní památkově chráněné objekty hospodářského dvora jsou z větší části nevyužívané, neudržované a nachází se ve špatném stavu. Pokud budou i nadále neudržovány mohou brzy dospět k havarijnímu stavu. Ohradní zeď ze S a V strany budovy zámku je ve velmi špatném stavu, zdivo má statické poruchy. 08/2013 - započaly postupné záchranné práce na zámecké budově spočívající v provizorním zabezpečení stavebních konstrukcí - podepření kleneb, stropů a krovu, dočasném vyspravení propadlé střechy na západní str. Provedeny vyklízecí práce. V závěru r. 2014 zahájena rekonstrukce krovu ve východní části stavby. Opravy by měly pokračovat i v r. 2015.
 Plešmíd, 18.6.2012, zm. Plešmíd, 9.6.2015

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek od V po opravě části střechy - stav 05/2015
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek od JZ po opravě části střechy a provizorním zajištění provedeném v r. 2013

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111