MonumNet Světové dědictví, NKP, chráněná území  
Intranet (PIN):  
147/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. června 1999
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči:

ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH
PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 1

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

1. V hlavním městě Praze
a) Pražský hrad,
b) Stavovské divadlo,
c) Anežský klášter,
d) Karlův most se sochařskou výzdobou,
e) Národní divadlo,
f) Klášter na Slovanech,
g) Vyšehrad,
h) Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína,
i) Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na
Olšanech,
j) Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda
s oborou,
k) Památník protifašistického odboje v Kobylisích.

2. V okrese Praha-západ
Přemyslovské hradiště Levý Hradec.

3. V okrese České Budějovice
a) Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část),
b) Rodiště Jana Žižky v Trocnově.

4. V okrese Písek
Hrad Zvíkov.

5. V okrese Prachatice
Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci.

6. V okrese Domažlice
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích.

7. V okrese Klatovy
Zřícenina hradu Rabí.

8. V okrese Plzeň-jih
Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci.

9. V okrese Česká Lípa
Zřícenina hradu Bezděz.

10. V okrese Hradec Králové
Třebechovický betlém.

11. V okrese Chrudim
Pietní území Ležáky.

12. V okrese Náchod
Babiččino údolí v Ratibořicích.

13. V okrese Pardubice
Pietní území Zámeček v Pardubičkách.

14. V okrese Brno-město
Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad
fašismem v Brně.

15. V okrese Zlín
Památník protifašistického odboje v Ploštině.

16. V okrese Uherské Hradiště
a) Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman,
b) Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město
- Uherské Hradiště - Modrá.

17. V okrese Frýdek-Místek
Památník partyzánského hnutí "Noční přechod" v Morávce.

18. V okrese Nový Jičín
Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích.

19. V okrese Olomouc
a) Hrad Bouzov,
b) Památník obětí II. světové války v Javoříčku.

20. V okrese Ostrava
Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních
památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle
odstavce 1 do kopií katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto kopie
uloženy u Státního ústavu památkové péče v Praze a u Ministerstva kultury.
(4) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových
identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je
zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 3.


ČÁST DRUHÁ
ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH
KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 2

Zrušuje se prohlášení těchto národních kulturních památek:
a) chráněná oblast Pražského hradu i s archeologickými nálezy,
Vyšehrad (oblast hradu s opevněním a hřbitovem), Karlův most
v Praze (s věžemi a sochami), Bílá Hora (bojiště a letohrádek
Hvězda s oborou), Tylovo (Stavovské) divadlo v Praze, Národní
divadlo v Praze a Národní památník na Vítkově,
b) Staré Město - Veligrad,
c) Koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince -- česká
část,
d) Památník protifašistického odboje v Kobylisích, Čestné
pohřebiště Krasnoarmějců na Olšanech, Pietní území "Zámeček"
v Pardubicích, Ležáky, Kounicovy vysokoškolské koleje
s památníkem Vítězství nad fašismem v Brně, Památník odboje
v Ploštině, Památník partyzánského hnutí v Morávce, Památník
Vítězství v Javoříčku, Památník Rudé armády v Ostravě, Anežský
areál, Bývalý klášter na Slovanech s kostelem P. Marie
a s kaplí sv. Kosmy a Damiána, Přemyslovské hradiště v Levém
Hradci, Areál rodiště Jana Žižky v Trocnově, Rodný dům Mistra
Jana Husa s jeho sochou v Husinci, Hrad Zvíkov, Hrad Rabí,
Slovanské hradisko Hůrka ve Starém Plzenci, Hrad Bezděz,
Babiččino údolí v Ratibořicích a Rodný dům Františka Palackého
v Hodslavicích, učiněné usneseními vlády.1)
-----------------------------------------------------------------
1) Usnesení vlády ČSR ze dne 30. března 1962 č. 251, usnesení
vlády ČSR ze dne 9. října 1969 č. 207, usnesení vlády ČSR ze
dne 21. července 1971 č. 187, usnesení vlády ČSR ze dne 24.
února 1978 č. 70.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Ministr kultury:
Dostál v. r.

Příl.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních
památek prohlášených tímto nařízením


1. V hlavním městě Praze
a) Název: Pražský hrad Popis:
Nemovité: areál Pražského hradu tvořený stavbami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Movité: vybraný mobiliář z fondu Pražského hradu ze souboru
Svatovítského fondu, pokladu chrámu sv. Víta,
Svatojiřského fondu, fondu kostela Všech svatých a ze
souboru obrazů a nástěnných tapisérií a vybraných
předmětů archeologického fondu. Vybraný mobiliář je
uveden v samostatném inventárním seznamu, který je
uložen v Kanceláři prezidenta republiky.
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 1 Katastrální území: Hradčany Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378,
381, 382, 383, 384, 385, 386, 393, 394
(část), 397 (část), 418, 419, 420, 421,
422, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 427, 430,
431, 432, 433/1, 433/2, 435, 436, 440,
441, 442, 707, 709, 710/1, 710/2, 710/3,
710/4, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 713,
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 752/3
(část), 752/4, 754/1, 780, 782, 783,
784, 785, 786, 787 (část), 788
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 71, 94, 188, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 222
Katastrální území: Malá Strana Pozemky, parcelní čísla: 557 (část),
558, 559, 560, 561, 645,
646, 647, 648, 649, 650
Budova, číslo popisné: 251,


b) Název: Stavovské divadlo

Popis: historická divadelní budova spjatá s významnými
kulturními událostmi stojící na pozemku vymezeném
prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto
pozemku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 1 Katastrální území: Staré Město Pozemek, parcelní číslo:
569 Budova, číslo popisné: 540,


c) Název: Anežský klášter Popis: areál bývalého kláštera klarisek
tvořený stavbami
a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 1 Katastrální území: Staré Město Pozemky, parcelní čísla: 874/2,
875, 876, 877, 878, 897, 898,
911, 912, 913, 1024/1, 1025 (část)
Budovy, čísla popisná: 811, 812, 813, 814, 986,


d) Název: Karlův most se sochařskou výzdobou Popis: Karlův most
se sochařskou výzdobou, dvěma
malostranskými mosteckými věžemi včetně brány
a staroměstskou mosteckou věží na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 1 Katastrální území: Staré Město Pozemky, parcelní čísla: 147
(část), 148, 149, 150, 151, 152,
153, 1110 (část), 1111 (část), 1152
(část)
Katastrální území: Malá Strana Pozemky, parcelní čísla: 178, 231, 233,
235, 236, 237, 742/1
(část), 746, 747, 748, 749, 750, 751,
1035 (část), 1039/1 (část), 1042 (část),
1080 (část), 1081 (část),


e) Název: Národní divadlo Popis:
Nemovité: historická budova Národního divadla, včetně
historických kandelábrů před budovou, s uměleckou
a uměleckořemeslnou výzdobou, stojící na
pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků
Movité: opona od Vojtěcha Hynaise Prostorové identifikační znaky: Obec:
hlavní město Praha Městská část: Praha 1 Katastrální území:
Nové Město Pozemky, parcelní čísla: 951, 2386/1 (část), 2399/2, 2400 (část)
Budova, číslo popisné: 223,


f) Název: Klášter na Slovanech Popis: areál benediktinského kláštera
se zahradou a kostelem
Panny Marie a slovanských patronů, kaplí sv. Kosmy
a Damiána, tvořený stavbami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 2 Katastrální území: Nové Město Pozemky, parcelní čísla: 1235,
1236, 1237/1, 1237/2, 1239, 1240,
1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1,
1248/2, 1249/1, 1249/2, 1250, 2557
Budovy, čísla popisná: 320, 373,


g) Název: Vyšehrad Popis: areál historického Vyšehradu s
Vyšehradským hřbitovem
se Slavínem, tvořený stavbami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 2 Katastrální území: Vyšehrad Pozemky, parcelní čísla: 36, 37
(část), 67, 68, 69, 70/1, 71, 72,
73, 75, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5,
76/6, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1,
81/2, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86,
91/ /1, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95,
96, 97, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115,
116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1,
121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/
/6, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126,
127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131/1,
131/2, 131/3, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142,
143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 159/1, 160,
267/1 (část), 270, 271, 272/1, 272/2,
272/3, 273, 275 (část), 276, 277/1
(část), 279/4, 279/5 (část)
Budovy, čísla popisná: 14, 16, 35, 69, 81, 82, 89, 90, 91, 92,
100, 102,


h) Název: Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína Popis:
areál Národního památníku s původní uměleckořemeslnou
výzdobou, s hrobem Neznámého vojína, tvořený stavbami
a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 3 Katastrální území: Žižkov Pozemky, parcelní čísla: 405
(část), 406, 407, 409 (část) Budova, číslo popisné: 1900,


i) Název: Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za
svobodu na Olšanech
Popis: areál čestných pohřebišť sovětských a bulharských
vojáků, vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském
květnovém povstání a čestné pohřebiště příslušníků I.
odboje, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty
na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb
a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za
kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 3 Katastrální území: Žižkov Pozemky, parcelní čísla: 4274
(část), 4275 (část),


j) Název: Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek
Hvězda s oborou
Popis: areál bojiště bitvy na Bílé Hoře s oborou Hvězda
s letohrádkem, tvořený stavbami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 6 Katastrální území: Liboc Pozemky, parcelní čísla: 1222, 1223,
1224/1, 1224/2, 1225, 1226,
1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5,
1227/6, 1227/7, 1228, 1229, 1230, 1231,
1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243,
1244, 1245, 1246
Budovy, čísla popisná: 1, 86, 397 Katastrální území: Ruzyně Pozemky,
parcelní čísla: 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1,
313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8,
313/9, 315/2, 329/1, 329/2, 330, 331/1,
331/2, 331/3, 332, 334/1 (část), 336
(část), 367, 368, 369, 370, 371, 433,
434/1, 434/2, 440/1, 440/2, 441, 443,
444, 607/1, 607/2, 607/3, 610, 612,
612/1, 612/3, 612/9, 613/1, 614, 615/1,
615/2, 616, 648/2, 648/3, 649/1, 649/6,
649/7, 649/9, 649/10, 650/ /1, 650/2,
650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 651/1,
651/2, 651/3, 652, 653, 2108, 2136, 2139
(část), 2140, 2141 (část), 2143/1,
2143/2, 2146, 2161, 2162,


k) Název: Památník protifašistického odboje v Kobylisích Popis:
popraviště s památníkem českých vlastenců zastřelených
zde za II. světové války tvořené pozemkem vymezeným
prostorovými identifikačními znaky a nemovitým
objektem (památníkem) stojícím na tomto pozemku
Prostorové identifikační znaky: Obec: hlavní město Praha Městská část:
Praha 8 Katastrální území: Kobylisy Pozemek, parcelní číslo:
2364/1 (část).


2. V okrese Praha-západ Název: Přemyslovské hradiště Levý Hradec Popis:
archeologická lokalita, slovanské hradiště s kostelem
sv. Klimenta, včetně dochovaných pozůstatků rotundy,
rozsáhlého opevnění a pozůstatků terénních úprav, na
pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb
a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za
kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Praha-západ Obec: Roztoky
Katastrální území: Žalov Pozemky, parcelní čísla: 2646, 2647, 2648,
2649, 2650,
2651(část), 2652, 2653, 2654, 2655,
2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661/1,
2661/2, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666,
2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673,
2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679,
2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685,
2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691,
2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697,
2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703,
2704, 2705/1, 2728 (část), 2730 (část),
2739, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/ /4,
2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745,
2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752
(část), 2753, 2754, 2754/1 (část), 2755,
3643, 3679 (část), 3689, 3695, 3697,
3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703,
3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709,
3710, 3712, 3712/1, 3712/2, 3712/3,
3713/1, 3713/2, 3714, 3715, 3716, 3717,
3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723,
3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729,
3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735,
3736, 3737, 3738, 3739
Katastrální území: Roztoky u Prahy Pozemek, parcelní číslo: 2460
(část).


3. V okrese České Budějovice
a) Název: Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká
část)
Popis: soubor budov, terénních úprav a ostatních nemovitých
objektů vybudovaných k provozování koněspřežní dráhy
České Budějovice - Linec, včetně jejich pozůstatků na
pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou objektů,
které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: České Budějovice Obec: České
Budějovice Katastrální území: České Budějovice 1 Pozemky, parcelní čísla:
25, 165 (část) Budovy, čísla popisná: 8, 47, 66 Katastrální území:
České Budějovice 3 Pozemek, parcelní číslo: 4408 Budova, číslo
popisné: 5 Katastrální území: České Budějovice 7 Pozemek, parcelní
číslo: 139 Budova, číslo popisné: 10 Obec: Včelná Katastrální
území: Včelná Pozemek, parcelní číslo: 706 Budova, číslo popisné:
242 Obec: Kamenný Újezd Katastrální území: Kamenný Újezd Pozemky,
parcelní čísla: 115, 122, 2926/1 (část), 2926/3
(část), 2926/17
Budovy, čísla popisná: 16, 87 Katastrální území: Krasejovka Pozemek,
parcelní číslo: 698/1 (část) Okres: Český Krumlov Obec: Chlumec
Katastrální území: Chlumec Pozemek, parcelní číslo: 78 Budova, číslo
popisné: 9 Obec: Dolní Třebonín Katastrální území: Dolní Svince
Pozemek, parcelní číslo: 693/1 (část) Obec: Velešín Katastrální
území: Prostřední Svince - Holkov Pozemky, parcelní čísla: 34,
40/1, 40/2, 51, 914/11 (část),
1018, 1020/7 (část), 1020/8 (část)
Budovy, čísla popisná: 8, 18, 20 (část obce: Holkov) Katastrální území:
Velešín Pozemky, parcelní čísla: 1803/1 (část), 1803/2 Obec:
Zvíkov Katastrální území: Chodeč - Zvíkov Pozemky, parcelní čísla:
97, 3514/2 (část) Budova, číslo popisné: 18 (část obce: Zvíkov) Obec:
Netřebice Katastrální území: Dlouhá Pozemek, parcelní číslo: 1594/1
(část) Obec: Střítež Katastrální území: Střítež u Kaplice Pozemek,
parcelní číslo: 2681 (část) Obec: Kaplice Katastrální území:
Žďár u Kaplice Pozemek, parcelní číslo: 1336/1 (část) Obec: Omlenice
Katastrální území: Stradov u Kaplice Pozemek, parcelní číslo: 990/1
Obec: Bujanov Katastrální území: Suchdol u Bujanova Pozemky,
parcelní čísla: 80, 1641/1 (část), 2114/1 (část) Budova, číslo popisné:
20 (část obce: Bujanov) Obec: Rožmitál na Šumavě Katastrální území:
Hněvanov Pozemek, parcelní číslo: 1884/1 (část) Obec: Dolní
Dvořiště Katastrální území: Trojany u Dolního Dvořiště Pozemky, parcelní
čísla: 18/2 (část), 27/1 (část), 221 (část),
298/1 (část), 298/3, 298/4 (část),
Katastrální území: Dolní Dvořiště Pozemky, parcelní čísla: 774/3
(část), 774/5 (část), 774/6
(část), 2097/3 (část), 2101/3, 2101/4,
2101/6
Katastrální území: Rybník u Dolního Dvořiště Pozemky, parcelní čísla:
154/1, 154/2 (část), 154/6 Katastrální území: Jenín Pozemky, parcelní
čísla: 2598/2, 2658, 2662 (část), 2854/2,
2854/3, 2854/5, 2854/9 (část), 2854/15,


b) Název: Rodiště Jana Žižky v Trocnově Popis: areál rodiště s
pozůstatky dvorců, včetně pomníku
a historických krajinářských úprav, tvořený stavbami,
jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb
a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za
kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: České Budějovice Obec:
Borovany Katastrální území: Trocnov Pozemky, parcelní čísla:
stavební parcely: 59, 118, 119, 120
pozemkové parcely: 2458, 2459, 2460, 2462, 2463/1, 2464/15,
2464/18, 2464/19, 2465 (část), 2466/2,
2476, 2480/2, 2481/1, 2481/2, 2482, 2489
(část), 2522/2, 2542
Budova, číslo popisné: 14.


4. V okrese Písek Název: Hrad Zvíkov Popis: areál hradu tvořený
stavbami, jejich pozůstatky
a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Písek Obec: Zvíkovské
Podhradí Katastrální území: Zvíkovské Podhradí Pozemky, parcelní čísla:
1/1, 1/2, 10, 33 (část), 36, 37, 38, 39,
40/2, 59 (část), 96, 225/2 (část)
Budova, číslo popisné: 1.


5. V okrese Prachatice Název: Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci Popis:
areál rodného domu Mistra Jana Husa tvořený stavbami
a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Prachatice Obec: Husinec
Katastrální území: Husinec Pozemky, parcelní čísla: 72/2, 73/1,
93/3, 390, 1150 Budovy, čísla popisná: 36, 37.


6. V okrese Domažlice Název: Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích Popis:
budova kostela stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními
znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres:
Domažlice Obec: Čečovice Katastrální území: Čečovice u Bukovce
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 1.


7. V okrese Klatovy Název: Zřícenina hradu Rabí Popis: areál
zříceniny hradu včetně kostela Nejsvětější
Trojice tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Klatovy Obec: Rabí
Katastrální území: Rabí Pozemky, parcelní čísla: 79, 81, 83 (část), 85
(část), 86 (část),
94, 100, 101/1, 101/2, 102, 104, 105,
106, 110, 248/2, 250, 261 (část), 1776/2
(část)
Budova, číslo popisné: 54.


8. V okrese Plzeň-jih Název: Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci
Popis: archeologická lokalita, slovanské hradiště s rotundou
sv. Petra, dochovanými pozůstatky středověkých kostelů
a dalších staveb včetně opevnění a terénních úprav, na
pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky: Okres: Plzeň-jih Obec: Starý Plzenec
Katastrální území: Starý Plzenec Pozemky, parcelní čísla: 14/1 (část),
22/1, 22/2, 31/1, 31/6,
31/7, 31/9, 31/10, 41/2 (část), 186,
1307, 1308/2, 1309/1 (část), 1312
(část), 1322/1, 1326, 1327, 1332/1
(část), 1332/3, 1342/1 (část), 1342/6,
1345/7 (část), 1350, 1353/1, 1353/2,
1353/ /3, 1354/1, 1354/3, 1354/4,
1412/1 (část), 1495/1 (část).


9. V okrese Česká Lípa Název: Zřícenina hradu Bezděz Popis: areál
zříceniny hradu včetně přístupové cesty
s kaplemi křížové cesty tvořený stavbami, jejich
pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně
těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých
objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Česká Lípa Obec: Bezděz
Katastrální území: Bezděz Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely:
1/1, 1/2, 1/3 pozemkové parcely: 1074, 1075, 1078/2, 1104/2.


10. V okrese Hradec Králové Název: Třebechovický betlém Popis:
rozsáhlý mechanický betlém z konce 19. a počátku 20.
století, vytvořený Josefem Proboštem, Josefem
Kapuciánem a Josefem Frimlem, složený z 2 000
vyřezávaných částí, umístěný v Třebechovickém muzeu
betlémů v Třebechovicích pod Orebem, kde je uložen
rovněž samostatný inventární seznam jednotlivých částí
betlému.


11. V okrese Chrudim Název: Pietní území Ležáky Popis: pietní území
bývalé obce Ležáky tvořené stavbami
a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Chrudim Obec: Miřetice
Katastrální území: Miřetice u Nasavrk Pozemky, parcelní čísla: stavební
parcely: 136, 137, 308, 378/1,
378/2, 379
pozemkové parcely : 1103, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110,
1111/1, 1111/2, 1117, 1118, 1119, 1120,
1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1124/2,
1124/3, 1125/2, 1128/2, 1129/2, 1150/3,
1155/2, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2,
1159/2, 1159/3, 1159/4, 1160/2, 1162/2,
1242/2, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4,
1254/ /3, 1254/4, 1346/3, 1346/4,
1352/3, 1352/5, 1352/6, 1354/3, 1355,
1371/1 (část), 1373/2, 1373/3, 1374/1,
1374/2, 1375/2, 1385/1 (část), 1385/2
Obec: Vrbatův Kostelec Katastrální území: Louka u Vrbatova Kostelce
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 39, 40, 88, 89/1, 90,
91, 92
pozemkové parcely: 373/42, 373/43, 373/44, 373/45, 373/46,
460, 462/3, 462/4, 462/5, 462/9, 463,
464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 468/3,
469/1, 474/1, 474/2, 475, 477, 479/1,
479/2, 483, 927, 951 (část), 972/1
(část), 982.


12. V okrese Náchod Název: Babiččino údolí v Ratibořicích Popis:
areál Babiččina údolí tvořený Starým Bělidlem, zámkem,
mlýnem, Viktorčiným splavem a dalšími stavbami
a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Náchod Obec: Česká Skalice
Katastrální území: Ratibořice u České Skalice Pozemky, parcelní čísla:
102/1, 102/2, 103, 104, 105, 107, 108/1,
108/2, 109, 110, 111, 112/1, 112/ /2,
112/3, 112/4, 113, 116, 117, 131, 157,
671/1, 672/1, 672/2, 672/3, 674/ /1,
674/2, 676/1, 676/3, 676/4, 676/5,
676/6, 676/7, 676/8, 687, 688, 689/ /1,
689/2, 689/3, 692/1, 692/2, 694, 695/1,
695/2, 696, 697/1, 697/2, 697/ /3,
697/8, 697/9, 697/11, 697/12, 697/13,
697/14, 697/15, 697/16, 700/1, 701/1,
701/4, 703/1, 703/3, 704, 705, 706, 707,
708, 709, 711/14, 711/15, 711/16,
711/17, 711/24, 713/1, 713/2, 713/3,
714/1, 714/2, 759/2, 760, 762, 763,
765/1, 766, 767, 768, 769, 770/1, 771/1,
771/2, 773, 774, 777/31, 777/32, 777/33,
777/34, 777/35, 778/1, 778/2, 788,
849/3, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 856
(část), 857/1, 857/2, 858, 859, 868/1,
869, 870, 871, 873/ /1, 873/3, 873/4,
874/2, 875/1, 875/2, 876/1, 877/1,
879/3, 879/4, 879/5, 879/12 (část)
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (lovecký pavilón),
7 (Staré Bělidlo), 9, 10, 11, 14, 17
Katastrální území: Zlíč Pozemky, parcelní čísla: 460/1, 460/5, 460/6
Obec: Žernov Katastrální území: Žernov u České Skalice Pozemky,
parcelní čísla: 879/9 (část), 879/11 (část).


13. V okrese Pardubice Název: Pietní území Zámeček v Pardubičkách Popis:
areál památníku na místě hromadných poprav v období
heydrichiády tvořený nemovitými objekty na pozemku
vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně
tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Pardubice Obec: Pardubice
Katastrální území: Pardubičky Pozemek, parcelní číslo: 169/2.


14. V okrese Brno-město Název: Kounicovy vysokoškolské koleje s
pomníkem Vítězství
nad fašismem v Brně
Popis: areál vysokoškolských kolejí tvořený stavbami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky: Okres: Brno-město Obec: Brno
Katastrální území: Žabovřesky Pozemky, parcelní čísla: 3003, 3004,
3005 Budova, číslo popisné: 643.


15. V okrese Zlín Název: Památník protifašistického odboje v Ploštině
Popis: pietní území osady vypálené v období II. světové války
s památníkem, tvořené stavbami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Zlín Obec: Vysoké Pole
Katastrální území: Vysoké Pole Pozemek, parcelní číslo: 3674 Obec:
Drnovice Katastrální území: Drnovice u Valašských Klobouk Pozemky,
parcelní čísla: 3451, 3465/2, 3465/3, 3465/4, 3465/5,
3465/6, 3465/7.


16. V okrese Uherské Hradiště

a) Název: Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman Popis:
archeologická lokalita, hradiště s pozůstatky staveb,
opevnění a terénních úprav na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky: Okres: Uherské Hradiště Obec:
Osvětimany Katastrální území: Osvětimany Pozemek, parcelní číslo:
2863/1 (část) Okres: Hodonín Obec: Moravany Katastrální území:
Moravany Pozemky, parcelní čísla: 1999, 2004/2 (část),

b) Název: Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace
Staré Město - Uherské Hradiště - Modrá
Popis: archeologické lokality s pozůstatky staveb a terénních
úprav z rané doby dějinné na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky: Okres: Uherské Hradiště Obec: Staré
Město Katastrální území: Staré Město Pozemky, parcelní čísla: 97/2,
97/3, 219/2, 220/1, 220/2, 221,
240/402 (část), 240/403, 240/422 (část),
240/431, 352, 353, 1856
Obec: Modrá Katastrální území: Modrá u Velehradu Pozemky, parcelní
čísla: 644/4, 644/5, 644/7, 644/8 Obec: Sady Katastrální území:
Sady Pozemek, parcelní číslo: 274/3.


17. V okrese Frýdek-Místek Název: Památník partyzánského hnutí "Noční
přechod" v Morávce Popis: památník tvořený sousoším na pozemku
vymezeném
prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto
pozemku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Frýdek-Místek Obec: Morávka
Katastrální území: Morávka Pozemek, parcelní číslo: 1086/4.


18. V okrese Nový Jičín Název: Rodný dům Františka Palackého v
Hodslavicích Popis: dům se sochou Františka Palackého na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky: Okres: Nový Jičín Obec: Hodslavice
Katastrální území: Hodslavice Pozemky, parcelní čísla: 215, 216
Budova, číslo popisné: 108.


19. V okrese Olomouc

a) Název: Hrad Bouzov Popis: areál hradu tvořený stavbami a
jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Olomouc Obec: Bouzov
Katastrální území: Bouzov Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela:
1
pozemkové parcely: 78/2, 93/2, 93/3, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 118/7, 622/ /4, 623, 625/1, 689,
690, 693/2
Budova, číslo popisné: 8,

b) Název: Památník obětí II. světové války v Javoříčku Popis: pomník
obětem z obce vypálené za nacistické okupace na
pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky,
včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Olomouc Obec: Luká
Katastrální území: Javoříčko Pozemek, parcelní číslo: 80.


20. V okrese Ostrava Název: Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě
Popis: mausoleum na pozemku vymezeném prostorovými
identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky: Okres: Ostrava-město Obec: Ostrava
Katastrální území: Moravská Ostrava Pozemek, parcelní číslo: 1036/1
(část).
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111